Warunki przyrodnicze

Intensyfikacja jest podstawowym, długotrwałym trendem gospodarki rolnej. W miarę wzrostu gęstości zaludnienia na całym świecie i w miarę postępu technicznego proces intensyfikacji produkcji rolnej rozwija się i pozwala utrzymać rosnącą liczbę ludności, zapewnia stabilizację i wzrost poziomu odżywiania. Proces intensyfikacji ma dwa uwarunkowania — jednym z nich jest poziom techniki i wiedzy rolniczej, drugim zaś — warunki przyrodnicze. Warunki przyrodnicze są jego elementem składowym w tym sensie, że wyznaczają podstawowe ograniczenia dla nakładów pracy, przesądzają często o ich formie i rozmiarze oraz wpływają w istotny sposób na ich intensywność. Mimo poważnych postępów w uniezależnieniu się człowieka od przyrody trzeba stwierdzić, że w rolnictwie to uniezależnienie się jest często, swoistą formą dostosowania się do warunków przyrodniczych. Uniezależnienie się człowieka od przyrody i dostosowanie się do niej stanowią klasyczny przykład dialektycznej jedności przeciwieństw, rozwijającej się w ten sposób, że im bardziej człowiek uniezależnia się od przyrody, tym ściślej dostosowuje się do jej wymogów dzięki lepszemu poznaniu praw, rządzących zjawiskami przyrodniczymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>