Monthly Archives Styczeń 1970

Ceny

Cechą każdego rachunku ekonomicznego oraz, jeśli się ujmie sprawę szerzej, każdego ekonomicznego ujęcia dowolnego zagadnienia jest operowanie wielkościami wyrażonymi w jednostkach wartości, czyli w pieniądzu. By wielkości ujęte ilościowo móc wyrazić w pieniądzu, trzeba posługiwać się cenami bądź kosztami jednostkowymi. Ceny w zasadzie tworzą się w procesie obrotu towarowego. Znajdują więc w zasadzie zastosowanie w odniesieniu do artykułów, które trafiają do obrotu towarowego, a więc w odniesieniu do artykułów towarowych...

dalej

Zasada racjonalnego dzialania

Potencjał produkcyjny rolnictwa jest częścią składową zasobów produkcyjnych gospodarki narodowej i przedmiotem oddziaływania polityki ekonomicznej państwa. Podstawowym celem tego oddziaływania jest takie kształtowanie kierunków rozwojowych całej gospodarki narodowej, w tym także rolnictwa, aby uzyskać możliwie pełne zaspokojenie potrzeb społecznych. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego rolnictwa jest przedmiotem gospodarowania w rolnictwie. Racjonalne gospodarowanie oznacza taki dobór środków, który pozwala realizować cel w sposób optymalny. W warunkach naturalnego rolnictwa cel i środki działalności ustala się przez zwyczaj i tradycję. Rolnictwo realizuje wiele różnych celów, zaś zmiany w działalności i metodach wytwarzania są bardzo powolne...

dalej

Rozwoj rolnictwa

Pojęcie sterowania weszło do teorii i praktyki ekonomicznej w latach czterdziestych wraz z pojawieniem się nowej dyscypliny nauki, jaką jest cybernetyka . Mimo znacznego upływu czasu pojęcie sterowania nadal nie jest jednoznacznie interpretowane — nawet w cybernetyce. Najpowszechniej przez sterowanie rozumie się wywieranie wpływu na określone zjawiska . Pojecie sterowania rozumiane jest w ekonomii dwojako. W węższym jego ujęciu oznacza ono kierowanie pośrednie (zwane inaczej parametrycznym), zaś w ujęciu szerszym pojęcie sterowania obejmuje wszelkie oddziaływania na pewien obiekt (proces, zjawisko, zespół ludzi itd.) a nawet oddziaływanie nie zamierzone ze strony podmiotu uznanego za sterujący...

dalej

Pasze

Z dostarczonych w paszy składników pokarmowych odzyskuje się w produktach zwierzęcych zależnie od okresu użytkowania i wydajności: przy użytkowaniu mlecznym bydła — 20—30% energii cieplnej i 25—30% białka, przy opasie bydła — 8—12% energii cieplnej i 21—29% białka przy tuczu trzody 25—30% energii cieplnej i 25—35% białka przy użytkowaniu nieśnym kur 10—18% energii cieplnej. Oznacza to, że w procesie przekształcania produktów roślinnych na produkty zwierzęce występują określone straty.1. Stanowią one konieczny koszt przekształcenia produktów roślinnych na produkty zwierzęce o wyższej wartości konsumpcyjnej i dietetyczno-odżywczej...

dalej