Monthly Archives Lipiec 2015

Sposoby intensyfikacji

Z ogólnej definicji intensywności wynika, że sposoby intensyfikacji mogą być różne. Każde bowiem zwiększenie nakładów pracy żywej, jak i uprzedmiotowionej na jednostkę powierzchni oznacza wzrost intensywności. Czynniki intensyfikacji mogą być różnorodne. Duże znaczenie ma to, że nakłady pracy żywej i uprzedmiotowionej na l ha mogą rosnąć zarówno przez zwiększenie pracy uprzedmiotowionej na l ha, tzn. przez zwiększenie udziału produktów przemysłowych w procesie produkcji rolnej (nieraz nawet przy zmniejszeniu .nakładów pracy żywej na l ha), jak też przez zwiększone zużycie pracy żywej w „czystej” formie, bez istotnego zwiększenia nakładów pracy uprzedmiotowionej...

dalej

Zuzycie srodkow

Prawidłowe określenie okresu zużycia środków trwałych oraz wielkości odpisów amortyzacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji co do tworzenia, remontowania i zastępowania starych urządzeń nowymi. We współczesnej gospodarce kapitalistycznej, dla pobudzenia działalności inwestycyjnej przedsiębiorców, niektóre rządy wprowadziły w latach II wojny światowej i po Jej zakończeniu w różnych wariantach metodę tzw. a. przyspieszonej: polega ona, najogólniej biorąc, na skróceniu okresów dokonywania odpisów w porównaniu do okresów użytkowania przyjmowanych tradycyjnie...

dalej

Makroekonomia

Teoria ekonomiczna, która traktuje o wielkościach agregatywnych, tzn. o wielkościach ujmowanych w skali całej gospodarki narodowej: terminu tego niekiedy używa się dla przeciwstawienia ekonomii politycznej dyscyplinom traktującym o gospodarce jednostkowej, jak np. ekonomice przedsiębiorstwa czy „nauce o gospodarstwie domowym”. Makroekonomiczna metoda badań stara się wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce narodowej przez badanie współzależności między wielkościami agregatowymi: nie bada ona natomiast szczegółowo wielkości jednostkowych, tj. odnoszących się do poszczególnych przedsiębiorstw, gospodarstw lub osób. Modele o charakterze makroekonomicznym mogą być poddane weryfikacji statystycznej, co stanowi ich wyższość nad modelami mikroekonomicznymi...

dalej

Podzial inwestycji

Specyficzne cechy procesu produkcyjnego w rolnictwie i wielorakość funkcji, jakie spełniają trwałe środki produkcji w rolnictwie, powodują że w literaturze ekonomicznej spotykamy się z podziałem inwestycji według wielu kryteriów. Przytoczymy zatem kilka podstawowych podziałów. Przyjmując za kryterium podziału inwestycji ich rolę w procesie odnowy fizycznej postaci środków trwałych i powiązanie z postępem technicznym, inwestycje brutto dzielą się na: restytucyjne (odtworzeniowe), zastępujące obiekty wycofane z eksploatacji .na skutek ich zużycia fizycznego lub moralnego oraz rozwojowe (modernizacyjne), umożliwiające zwiększenie potencjału użytkowanego majątku trwałego...

dalej

Wlasciwosci technik wytwarzania

Charakter technik wytwarzania można określić jedynie przez ich porównanie. Właściwą podstawę odniesienia mogą stanowić techniki stosowane w krajach lub regionach o dobrze rozwiniętym rolnictwie. Warunek ten spełniają najlepiej techniki wytwórcze stosowane w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy, Ameryki Północnej i Oceanii. Ich przeciwieństwem są tradycyjne lub wręcz prymitywne techniki dominujące w rolnictwie większości krajów Azji i Afryki. Zarówno techniki nowoczesne, jak i tradycyjne (a również pośrednie) różnią się rozmaitymi cechami...

dalej

Gospodarka narodowa

Rolnictwo, jako dział gospodarki narodowej, wytwarza określony dochód równy wartości produkcji czystej. Jest to jednocześnie wkład rolnictwa do tworzonego dochodu narodowego. Produkcję czystą rolnictwa rozpatrywać możemy in natura (wolumen dochodu narodowego wytwarzanego przez rolnictwo) lub też jako substancję tworzonej wartości. Ujęcia te na ogół nie pokrywają się ze sobą. Wielkość wartości produkcji czystej w istotnym stopniu zależy od poziomu i struktury cen produktów i usług, w jakich liczony jest dochód narodowy. Pełna zgodność między rachunkiem prowadzonym w naturze i w ujęciu wartościowym można by osiągnąć wówczas, gdyby ceny były zgodne z wartością. W rzeczywistości -na ogół tak nie jest i wskutek tego występują niekiedy duże różnice...

dalej

Pojecie intensywnosci

Rozróżnia się dwa zasadnicze sposoby zwiększania produkcji rolniczej — ekstensywny i intensywny. Sposób ekstensywny polega na zwiększaniu powierzchni rolniczej bez zwiększenia nakładów na jednostkę powierzchni, intensywny zaś — na Wzroście produkcji dzięki powiększaniu nakładów produkcyjnych na jednostkę powierzchni. Dlatego ekstensywne rolnictwo charakteryzują względnie niskie nakłady na jednostkę powierzchni, natomiast rolnictwo intensywne — wysokie nakłady...

dalej

Akord

Celowość stosowania a. i jego poszczególnych systemów zależy od charakteru danej pracy i warunków, w jakich jest wykonywana. Do ogólnych warunków stosowania akordu zalicza się: możliwość zmniejszenia zużycia czasu roboczego na jednostkę produkcji bez pogorszenia jej jakości: wpływ robotnika na zmniejszenie zużycia czasu roboczego na jednostkę produkcji: możliwość ustalenia właściwych norm zużycia czasu przed przystąpieniem robotnika do wykonania danej pracy: możliwość ścisłego i terminowego ewidencjonowania wyników pracy robotnika: opłacalność stosowania akordu. Zastosowanie poszczególnych systemów akordowych uzależnione jest od istnienia szczegółowych warunków...

dalej

Sprzecznosc w realizacji celow

Zjawisko sprzeczności w realizacji różnych celów gospodarczych jest w ekonomice znane. Dotychczas mniej uwagi zwracano na problem sprzeczności celów różnej natury, na przykład: celów ekonomicznych, produkcyjnych i ustrojowych. Synchronizacja, tj. eliminowanie sprzeczności celów, jest jednym z trudniejszych problemów zarówno w trakcie ich formułowania (problem teoretyczny), jak i ich osiągania (problem praktyczny). W rolnictwie synchronizacja celów jest problemem bardzo złożonym, między innymi ze względu na kilkumilionową zbiorowość jednostek produkcyjnych, znaczne rozczłonkowanie struktury organizacyjnej jednostek zarządzających (tzn...

dalej

Kapital fikcyjny

kapitał występujący w postaci papierów wartościowych, pieniądze wydatkowane na zakup akcji czy obligacji mogą przekształcić się w rzeczywisty kapitał produkcyjny i kapitał towarowy, natomiast same akcje i obligacje nie funkcjonują w procesie reprodukcji: są tylko czymś w rodzaju papierowego wtórnika kapitału rzeczywistego. Proces ich dalszego przechodzenia z rąk pierwotnych nabywców drogą kupna-sprzedaży do następnych właścicieli nie ma wpływu na ruch okrężny kapitału rzeczywistego. Gdyby nagle cały kapitał fikcyjny został zniszczony, ruch kapitału rzeczywistego nie uległby przez to zakłóceniu. Niecały kapitał fikcyjny charakteryzuje się jednakowym stopniem „fikcyjności”...

dalej