Bank angielski

Założony w 1694 jako spółka akcyjna otrzymał przywilej emitowania biletów bankowych wymienialnych na monety złote: obowiązek wymiany jego biletów na złoto został zawieszony we wrześniu 1931. Po wybuchu II wojny światowej B.A. odstąpił cały zapas posiadanego złota państwowemu Walutowemu Rachunkowi Wyrównawczemu i stał się organem wykonującym i nadzorującym zasady wprowadzonej wówczas reglamentacji dewizowej. W 1946 B.A. został upaństwowiony: odtąd jego władze mianowane są przez koronę, a działalność podlega instrukcjom kanclerza skarbu. B.A. posiada 8 oddziałów w Anglii (w Szkocji nie posiada oddziałów: kilka szkockich banków akcyjnych utrzymało nadal przywilej emitowania banknotów). W 1959 obieg biletów B.A., pokrytych w całości państwowymi papierami wartościowymi, przekroczył 2 mld f. szt. i wzrasta ostatnio o 50—100 min rocznie. B.A jako bank centralny jest głównym organem prowadzącym politykę pieniężno-kredytową W. Brytanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>