Ceny

Cena stanowi pieniężny wyraz wartości towaru lub usługi: wartość zaś jest społeczną miarą nakładu pracy niezbędnego do wytworzenia danego produktu. Wartość jest podstawą cen, ich proporcje wzajemne zmierzają w dłuższym okresie do kształtowania się zgodnie z relacjami wartościowymi, tzn. proporcjonalnie do czasu pracy społecznie niezbędnej dla wytworzenia poszczególnych towarów. Ceny rolne, tj. ceny artykułów rolnych uzyskiwane bezpośrednio przez rolników-producentów, spełniają dwie podstawowe funkcje — dochodową i produkcyjną. Uzyskanie dochodu jest celem działalności produkcyjnej rolnika. Dochód gospodarstw zależy na ogół od rozmiarów produkcji oraz od poziomu cen. Na sytuację dochodową rolnictwa wpływają nie tyle same ceny produktów rolnych, co ich stosunek do cen produktów nabywanych przez rolników. Decydujący jest więc względny stosunek, czyli relacje między cenami artykułów nabywanych i sprzedawanych. Ogólny poziom cen rolnych jest wyznaczony przez stosunek wskaźnika ogółu cen produktów rolnych do wskaźnika cen artykułów nabywanych przez rolników. Ten ogólny poziom cen decyduje o wartości wymiennej produkcji rolniczej w stosunku do produkcji przemysłowej przypadającej rolnictwu w procesie społecznej wymiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>