Produkcja netto

Na wartość produkcji końcowej netto bezpośredni wpływ mają następujące czynniki: ilość produkcji sprzedanej, jej struktura asortymentowa oraz jakość, stan inwentarza żywego oraz zapasów, ilość wyprodukowanych mieszanek paszowych, rozmiary zakupu produktów pochodzenia rolniczego oraz ceny. Pole recepcji wyniku finansowego jest znacznie szersze — obok wartości produkcji sprzedanej obejmuje on koszty uzyskania sprzedanej produkcji (czyli nakłady oraz ceny pracy żywej i uprzedmiotowionej), dotacje celowe (przedmiotowe) oraz wynik na pozostałej działalności. Należy podkreślić, że chociaż miernik ten ma syntetyczny charakter, nie jest on jednak doskonałym miernikiem efektywności przedsiębiorstwa, ponieważ w praktyce stosuje się uproszczoną metodę jego obliczania. Wynik finansowy ustala się przez porównanie osiągniętych w danym okresie przychodów z poniesionymi w tym okresie wydatkami- (a nie kosztami ich uzyskania). Wprawdzie wynik tego porównania koryguje się o zmianę poziomu zapasów i inwentarza w danym, okresie, nie daje to jednak zadowalającego rozwiązania. Przede wszystkim brakuje ewidencji produkcji roślinnej w toku. Inną przyczyną uproszczenia metody wyznaczania wyniku finansowego w PPGR jest wliczanie do dochodów różnych dotacji celowych uzyskiwanych z budżetu, niezaliczanie do kosztów produkcji funduszu premiowego (a tworzenie go z dotacji budżetowej), brak oprocentowania środków trwałych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>