Produkcja rolna

Strukturę produkcji rolnej i jej ewolucję określają warunki glebowo-klimatyczne oraz społeczno-ekonomiczne. Wpływ czynników naturalnych wyraża się najsilniej w strukturze produkcji roślinnej, w postaci bardzo wysokiego udziału ziemiopłodów o niskich wymaganiach glebowo-klimatycznych. Czynniki- społeczno-ekonomiczne można podzielić na dwie grupy: .związane z popytem ludności na produkty pochodzenia rolniczego i związane z charakterem technik wytwarzania w rolnictwie. Rozwój gospodarczy powoduje wzrost popytu na produkty zwierzęce, warzywa, owoce i rośliny przemysłowe. Pociąga to za sobą relatywne podrożenie tych produktów, szybszy wzrost ich cen niż pozostałych produktów. Przesunięcia w relacjach cen prowadzą najczęściej do zmiany struktury produkcji. Producenci dążą bowiem do zwiększania rozmiarów produkcji tych wyrobów, które drożeją, a zmniejszania produkcji tych, które tanieją. System cen skupu produktów rolnych jest jednym z ważniejszych czynników regulowania zarówno ogólnej wartości podaży produktów rolnych, jak i jej struktury (inne czynniki: umowy kontraktacyjne, zaopatrzenie w środki produkcji, usprawnienia organizacyjne w skupie produktów itp.). Za pośrednictwem systemu cen producentowi przekazywane są sygnały od konsumenta i odwrotnie: np. wzrost cen pewnych-produktów rolnych może wynikać ze zwiększenia kosztów produkcji ceny informują wtedy konsumentów o potrzebie ograniczenia spożycia tych produktów na korzyść innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>