Srodki trwale

Środki trwałe stanowią podstawowy składnik tego wyposażenia i mają decydujące znaczenie w technicznym uzbrojeniu pracy w długiej perspektywie. Są .więc elementem strukturalnym technicznego uzbrojenia pracy, charakteryzującym jego poziom w sposób trwały. Dlatego można je traktować jako element reprezentatywny wyposażenia technicznego rolnictwa w ogóle. W statystyce GUS do majątku rolnictwa wlicza się: melioracje, mechanizację, stałe plantacje, sprzęt i urządzenia rolnicze oraz budynki gospodarcze (w tym cześć budynków gospodarczo-mieszkalnych, bez budynków mieszkalnych). W ekonomice rolnictwa pojęcie kapitał (środki techniczne) używane jest do oznaczenia wszystkich elementów pracy uprzedmiotowionej, biorącej udział w procesie produkcji. Obejmuje ono rozmaite rodzaje obrotowych środków produkcji (przedmiotów pracy), jak np. nawozy, pasze, nasiona, usługi, paliwo oraz różne rodzaje trwałych środków produkcji (środków pracy), jak np. maszyny i narzędzia, inwentarz żywy (tzw. stado podstawowe), budynki i budowle, urządzenia wodno-melioracyjne, plantacje drzew i krzewów. Środki obrotowe zużywają się całkowicie w ciągu jednego cyklu produkcji, natomiast środki trwałe zużywają się stopniowo i mogą być użytkowane nawet w kilkudziesięciu procesach produkcji. Długość okresu ich użytkowania zależy od sposobu eksploatacji, właściwości fizycznych (rodzaju tworzywa), intensywności oddziaływania sił przyrody i tempa wprowadzania udoskonaleń technicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>