Zasada racjonalnego dzialania

Potencjał produkcyjny rolnictwa jest częścią składową zasobów produkcyjnych gospodarki narodowej i przedmiotem oddziaływania polityki ekonomicznej państwa. Podstawowym celem tego oddziaływania jest takie kształtowanie kierunków rozwojowych całej gospodarki narodowej, w tym także rolnictwa, aby uzyskać możliwie pełne zaspokojenie potrzeb społecznych. Wykorzystanie potencjału produkcyjnego rolnictwa jest przedmiotem gospodarowania w rolnictwie. Racjonalne gospodarowanie oznacza taki dobór środków, który pozwala realizować cel w sposób optymalny. W warunkach naturalnego rolnictwa cel i środki działalności ustala się przez zwyczaj i tradycję. Rolnictwo realizuje wiele różnych celów, zaś zmiany w działalności i metodach wytwarzania są bardzo powolne. W miarę rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej nasila się działanie czynników racjonalizujących gospodarkę rolną i ograniczających działanie mechanizmów tradycyjno-zwyczajowych. Współczesny etap rozwoju gospodarki rolnej w Polsce, nawet w systemie rolnictwie rodzinno-chłopskiego, charakteryzuje narastanie znaczenia tych sił, które racjonalizują działalność gospodarczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>