Dziennikarstwo ekonomiczne - studia ekonomia | Strona 5 z 24

Arbitrazowe operacje

Dokonywanie zamiany (kupna-sprzedaży) papierów wartościowych, monet i dewiz w celu osiągnięcia zysku kursowego przez wykorzystanie różnic między ceną danych wartości na różnych rynkach: w okresie pełnej wymienialności biletów bankowych dokonywane były złotymi monetami przyczyniając się do utrzymywania wahania kursów dewiz w granicach złotych punktów: obecnie najczęściej stosowany jest arbitraż dewizowy, przy czym rozróżnia się: 1. arbitraż prosty (— bezpośredni) polegający na tym, że chcąc dokonać przekazu pieniężnego z kraju ,,A” do kraju ,,B” można — w zależności od poziomu kursu obcej waluty w obu krajach — bądź nabyć w kraju „A” walutę kraju ,,B”, bądź sprzedać w kraju ,,B” walutę kraju ,,A”: 2...

dalej

Akumulacja spoleczna

Wielkość akumulacji społecznej, a więc skala obciążeń gospodarstw chłopskich na rzecz całego społeczeństwa jest zmienna i — najogólniej mówiąc — zależy od polityki ekonomicznej państwa prowadzonej na danym etapie rozwoju gospodarki. Jak już wspomniano, w okresie industrializacji kraju świadczenia rolnictwa na rzecz gospodarki narodowej są relatywnie wysokie. W Polsce stanowiły one około 1/4 wartości produkcji czystej gospodarki chłopskiej (łącznie ze świadczeniami realizowanymi przez system cen). Obecnie ich znaczenie i skala są znacznie mniejsze. Płatności na rzecz instytucji gospodarczych i osób trzecich wynikają ze stosunków cywilnych, w jakie wchodzi gospodarstwo ze swym otoczeniem...

dalej

Produkcja rolna

Strukturę produkcji rolnej i jej ewolucję określają warunki glebowo-klimatyczne oraz społeczno-ekonomiczne. Wpływ czynników naturalnych wyraża się najsilniej w strukturze produkcji roślinnej, w postaci bardzo wysokiego udziału ziemiopłodów o niskich wymaganiach glebowo-klimatycznych. Czynniki- społeczno-ekonomiczne można podzielić na dwie grupy: .związane z popytem ludności na produkty pochodzenia rolniczego i związane z charakterem technik wytwarzania w rolnictwie. Rozwój gospodarczy powoduje wzrost popytu na produkty zwierzęce, warzywa, owoce i rośliny przemysłowe. Pociąga to za sobą relatywne podrożenie tych produktów, szybszy wzrost ich cen niż pozostałych produktów. Przesunięcia w relacjach cen prowadzą najczęściej do zmiany struktury produkcji...

dalej

Kapitalizm bankowo kredytowy

W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. rozpoczął się szybki rozwój kapitalizmu, a wraz z nim bankowości i kredytu w krajach Dalekiego Wschodu, przede wszystkim w Japonii. W 1880 r. powstał tam bank Joko-hama Specie, specjalizujący się w transakcjach w walutach obcych. Do końca XIX w. istniały w Japonii wielkie banki finansujące przemysł. handel i rolnictwo, banki hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego, jak również obsługujące handel zagraniczny i finansujące gospodarczą oraz polityczną ekspansję japońską na obcych terenach. Podobnie jak w europejskich krajach słabiej rozwiniętych gospodarczo, gdzie kapitalizm powstał stosunkowo późno, w bankowości japońskiej dużą rolę odgrywał kapitał zagraniczny. W XIX w...

dalej

Rola ekonometrii

Zagadnienie ustalania elastyczności popytu i podaży danego produktu, jak również optymalnej ceny, przy której zysk przedsiębiorcy będzie największy, ma szczególne znaczenie dla monopoli oraz dla państwa kapitalistycznego prowadzącego politykę interwencyjną. Tym należy tłumaczyć fakt, że szczególne zainteresowanie ekonometrycznymi badaniami stosunków rynkowych zrodziło się w latach 30-tych, XX w., tj. w okresie rozwoju monopoli oraz polityki interwencji państwa kapitalistycznego w życie gospodarcze. Za pionierów ekonometrycznych badań stosunków rynkowych, a poniekąd również za twórców nowoczesnej ekonometrii, uważa się amerykańskiego ekonomistę — H. L. Moore’go oraz jego ucznia — H. Schultza...

dalej

Rachunek ekonomiczny

Ogół rachunków niezbędnych dla dokonania przez podmiot gospodarujący wyboru optymalnej, tj. najbardziej racjonalnej metody osiągnięcia celu gospodarowania. Najogólniejszą podstawą rachunku ekonomicznego jest zasada racjonalnego gospodarowania, czyli osiągania maksymalnej korzyści z danego nakładu lub danej korzyści z minimalnego nakładu: metodą realizacji tej zasady jest rachunek ekonomiczny. Historycznie pierwszym ośrodkiem-zastosowania rachunku ekonomicznego. jest przedsiębiorstwo kapitalistyczne: dokonuje ono wyboru optymalnej linii działania z punktu widzenia wyraźnie określonego celu, którym jest maksymalizacja zysku. Metodą jest kalkulacja nakładów i wyników przy różnych alternatywach na podstawie określonych cen i kosztów...

dalej

Kategoria produkcyjna

Na podstawie kilkunastoletniej praktyki posługiwania się kategorią typu produkcyjnego doszliśmy do wniosku, że należy dla każdego z przyjmowanych kryteriów wyróżniać 2 klasy opierając się na parach określeń: lepsze, gorsze: większe, mniejsze: mniej, więcej. To pozwala z pewnym przybliżeniem porównywać z sobą typy produkcyjne również wtedy, gdy nie bierze się pod uwagę identycznych przedziałów klasowych. Dla 3 kryteriów, z wyjątkiem warunków ekonomicznych, przyjęliśmy jednak pewne graniczne wielkości, rozdzielające wyodrębniane dwie klasy. Dla jakości gleb jest to wskaźnik bonitacji równy 2,0, dla udziału trwałych użytków zielonych — 20,0%, a dla obszaru gospodarstwa państwowego — 500 ha UR. Ponieważ jesteśmy przeciwni nadawaniu nazw typom produkcyjnym, oznaczamy je tylko numerami...

dalej

Co się bardziej opłaca lokata bankowa czy inwestowanie w obligacje ? – lokata bankowa

Obecnie zdecydowania większość banków centralnych na świecie trzyma stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie. Wystarczy jednak , że któryś z czołowych banków zwiększy stopy procentowe na tyle zauważalnie jak to możliwe , i możemy mieć wtedy tak zwany efekt domina. Aktualnie bardzo dużo osób jest zawiedzionych oprocentowaniem na lokatach bankowych , nie mniej co bardzo dziwne duży procent inwestorów indywidualnych uważa lokatę bankową za zdecydowanie najbezpieczniejszą formę przechowywania swoich pieniędzy oraz co tu dużo mówić ochronę przed tak nie lubianą przez inwestorów inflacją...

dalej

Obierz odpowiedni kurs finansowania własnej firmy – faktura

Obierz odpowiedni kurs finansowania własnej firmy, nie narażaj się na problemy wynikające z nieterminowego wywiązywania się twoich kontrahentów, z terminów płatności. Niech nieprzeterminowane faktury staną się dla ciebie czymś, co będziesz mógł w odpowiedni sposób wykorzystać. Oczywiście faktoring nie rozwiązuje wszystkich problemów, a co najważniejsze nie zawsze jest czymś nader korzystnym dla każdej firmy, stosuje go jednak coraz więcej przedsiębiorców z oczywistych co do tego powodów. Jednym z nich jest niemal bezproblemowe utrzymanie naszego kapitału obrotowego, czyli wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności, na optymalnym do tego poziomie...

dalej

Czy na konsolidacji kredytu można zarobić ? – kredyty

W prawie każdym kraju z dużą gospodarką obserwujemy aktualnie erę niskich stóp procentowych. Co ona tak na prawdę oznacza dla zwykłego śmiertelnika ? Prześledźmy najpierw co oznacza dla banków , gdyż kula śniegowa aby stała się wielka musi zacząć się staczać z samego wierzchołka góry. Tak więc z punktu widzenia banku , nie sama wysokość stóp procentowych jest kluczowa , tylko to o ile bieżące stopy procentowe są wyższe od poziomu inflacji – gdyż głównie na tym banki zarabiają. Jeśli stopy procentowe są wysokie to różnica między stopami procentowymi którymi obciążony jest kredyt , a inflacją jest przeważnie znacznie wyższa niż gdy mamy do czynienia z niską inflacją , gdyż wtedy są one dobierane niemal chirurgicznie...

dalej